Zwrot prowizji - Bank Citi Handlowy

Jakiś czas temu opisywaliśmy historię Pana Michała, który zgłosił się do nas w sprawie odzyskania prowizji za wcześniej spłacony kredyt w Banku Pocztowym. Niestety nie tylko Bank Pocztowy odrzuca reklamacje pisane przez klientów. Dziś chcielibyśmy przedstawić historię Pana Bartłomieja i jego nieudaną próbę odzyskania części prowizji z bankiem citi Handlowy.

Po obszernej argumentacji banku zamieszczonej na trzech stronach, Pan Bartłomiej zgłosił się do nas z prośbą o pomoc.

Szanowny Panie

Uprzejmie informuję, że stanowisko banku przedstawione w poprzedniej korespondencji zostało podtrzymane.

Jak wcześniej informowaliśmy, w opinii naszego banku, wykładnia językowa art. 49 ust.  1 Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim nie daje podstaw do wysnucia wniosku, iż w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru. Brzmienie przepisu wyraźnie wskazuje, że w sytuacji przedterminowej spłaty kredytu, obniżenie jego całkowitego kosztu może nastąpić jedynie o te koszty, które spełniają dwie przesłanki łącznie, mianowicie: stanowią element całkowitego kosztu kredytu i jednocześnie dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, tj. są powiązane z okresem korzystania z kredytu.

(…)

Pobrana prowizja nie była związana z długością okresu, w jakim był Pan zobowiązany spłacić zadłużenie, co oznacza, że prowizja nie była również powiązana ze skróconym okresem obowiązywania umowy. Ponadto, od zadłużenia naliczane były odsetki od dnia udostępnienia kwoty pożyczki do dnia całkowitej spłaty zadłużenia, zaś do każdej spłacanej raty doliczana była opłata operacyjna w wysokości 30zł (…). Opłaty operacyjne były pobrane jedynie za faktyczny okres korzystania z ww. kredytu.

Wynagrodzenie banku za udzielenie Panu kredytu konsumenckiego składało się z trzech składowych, których charakter był odmienny i odpowiadał różnym aspektom relacji umownej. Odsetki i opłaty operacyjne stanowiły koszt związany z okresem kredytowania, dlatego całkowity koszt kredytu związany z ww. umową został pomniejszony o tę część opłat operacyjnych i odsetek, które odpowiadały okresowi, o który skróceniu uległa umowa. W ten sposób nasz bank dokonał redukcji całkowitego kosztu kredytu w związku z jego wcześniejszą całkowitą spłatą. Natomiast prowizja będąca składową wynagrodzenia banku, która nie jest związana z okresem obowiązywania umowy, ani okresem, o który umowa została skrócona nie podlega pomniejszeniu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 11 września 2019r. wydał wyrok w sprawie C-383/18 (Lexitor sp. z o.o.) Podkreślamy, ze przywołany wyrok TSUE dotyczy interpretacji brzmienia art. 16 ust.  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG. Przepisy wspomnianej dyrektywy podlegają harmonizacji z przepisani prawa polskiego, dlatego nasz bank interpretuje treść art. 49 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim zgodnie z interpretacją art. 16 ust. 1 dyrektywy zawartą w wyroku TSUE. Wydany wyrok ma istotny charakter prawotwórczy, jednak w naszej opinii, w oparciu o zasadę lex retro non agit (prawo nie działa wstecz), jego skutek powinien rozciągać się jedynie na przyszłość, dlatego nasz bank stosuje wykładnię art. 49 ust 1 Ustawy o kredycie konsumenckim zgodną z wykładnią art. 16 ust. 1 dyrektywy zawartą w wydanym przez TSUE wyroku jedynie do umów, które zostały zawarte po dacie wydania wspomnianego wyroku. Proszę również zwrócić uwagę na fakt, że powołany wyrok wiąże jedynie sąd, który zwrócił się z zapytaniem do TSUE, nie jest on zatem formalnie wiążący dla naszego banku.

Mając na uwadze przytoczone powyżej okoliczności, oraz fakt, że Pana umowa kredytowa została zawarta w okresie, w którym stosowana była wykładnia art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z którą w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, nie wszystkie składowe wynagrodzenia banku wchodzące w strukturę całkowitego kosztu kredytu podlegały redukcji, nie odnajdujemy podstaw do dokonania żądanego zwrotu. Proszę zwrócić uwagę, że stosowana w momencie zawierania z Panem wykładnia przepisów miała istotny wpływ na określenie warunków, na których kredyt konsumencki został Panu udzielony a poziom i struktura kosztów, do których poniesienia Pana zobowiązywała umowa, były zgodne z gospodarczym znaczeniem umowy, obowiązującymi przepisami i dobrymi obyczajami. Nasz bank rozliczył się z Panem po wcześniejszej całkowitej spłacie kredytu, redukując całkowity koszt kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy i brzmieniem art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, poprzez pomniejszenie składników całkowitego kosztu kredytu związanych z okresem kredytowania. W związku z powyższym, Pana reklamacja nie może zostać uznana.

 

Kilka godzin później, Pan Bartłomiej otrzymał już informację o dokonanej analizie prawnej jego umów kredytowych, a dwa dni od zgłoszenia się do nas – na jego koncie bankowym znajdowały się wypłacone przez nas pieniądze.