Zwrot prowizji - Bank Pocztowy

W marcu tego roku, zgłosił się do nas Pan Michał, będący od wielu lat klientem Banku Pocztowego. Każdy z wziętych kredytów, Pan Michał spłacał przed terminem – czy to w wyniku konsolidacji, czy też z własnych oszczędności. Dowiedziawszy się o możliwości odzyskania prowizji za przedterminową spłatę kredytu, postanowił on złożyć reklamację podając w niej numery umów kredytowych, z których chciał odzyskać pieniądze. Niestety dla Pana Michała, Bank Pocztowy odrzucił jego wniosek.

Po analizie umów kredytowych, które pomogliśmy Panu Michałowi uzyskać w formie duplikatów, zaproponowaliśmy odkupienie wierzytelności na podstawie cesji umowy wierzytelności. W ten sposób, wypłaciliśmy Panu Michałowi kwotę 2008,45 zł, która następnego dnia już trafiła na jego konto bankowe.

W całej sprawie istotne jest także to, w jaki sposób Bank Pocztowy argumentował odrzucenie wniosku naszego klienta. Poniżej zamieszczamy treść odpowiedzi banku:

Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne otrzymane przez Bank Pocztowy S.A. (Bank) wskazujemy, że zgodnie z treścią art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (ustawa) „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed spłatą.” Przepis ustawy wskazuje zatem wyraźnie, że obniżenie kosztów kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty powinno obejmować te koszty, które spełniają dwa warunki: (1) stanowią element całkowitej kwoty kredytu oraz (2) dotyczy okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Jednocześnie koszty, które nie dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy kredytu, są z mocy prawa wyłączone spod obowiązku proporcjonalnego zwrotu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez klienta. Koszty te nie mają związku z czasem trwania umowy, są ponoszone przez kredytobiorcę jednorazowo lub okresowo i znajdują bezpośrednie pokrycie w świadczonych przez Bank na rzecz kredytobiorcy czynnościach lub usługach związanych z udziałem kredytu. Wysokość tych kosztów nie jest w żaden sposób uzależniona od okresu obowiązywania umowy kredytu.

W niniejszej sprawie pobrana przez Bank na podstawie umowy prowizja z tytułu udzielenia kredytu była kosztem jednorazowym, niezależnym od czasu obowiązywania umowy. Fakt wcześniejszej spłaty kredytu nie miał wpływu na wysokość prowizji. Prowizja uzależniona była- zgodnie z obowiązującą „Taryfą opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych”- wyłącznie od kwoty udzielonego kredytu.

Uprzejmie informujemy, iż w dacie dokonanej wcześniejszej spłaty kredytu Bank rozliczył kredyt, zgodnie z literalnym brzemieniem art. 49 ustawy. Wykładnia ta nie budziła wątpliwości interpretacyjnych Banku i była popierana w orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie prawniczej.

Wydany w dniu 11 września 2019r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”), sygn.. akt C-383/18 (Lexitor) wprowadził elementy tzw. „nowości normatywnej”. Oznacza to, że przed wydanie, Bank nie był zobowiązany do zwrotu prowizji według zasad określonych przez TSUE.

Z uwagi na powyższe Bank nie znajduje podstaw do uwzględnienia sformułowanego roszczenia.

 

Ze swoją sprawą Pan Michał zgłosił się więc do nas. Po analizie umów kredytowych, które pomogliśmy Panu Michałowi uzyskać w formie duplikatów, zaproponowaliśmy odkupienie wierzytelności na podstawie cesji umowy wierzytelności. W ten sposób, wypłaciliśmy Panu Michałowi kwotę 2008,45 zł, która następnego dnia już trafiła na jego konto bankowe.